سونوگرافی چیست

سونوگرافی چیست کاربرد سونوگرافی چیست ؟ بهترین زمان برای انجام سونوگرافی واژینال چه زمانی است ؟ سونوگرافی چیست سونوگرافی حساسیت سنجش β-hCG امکان تشخیص بارداری را قبل از قابل رویت شدن در سونوگرافی فراهم می سازد . سونوگرافی واژینال در ارزیابی ساختار های داخل لگنی ، بر سونوگرافی ابدومینال ارجحیت دارد و با آن می توان بارداری اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی چیست[…]