سونوگرافی بارداری

سونوگرافی بارداری سونوگرافی خوب | سونوگرافی پس از اثبات شدن بارداری  با انجام آزمایش خون ،اولین سونوگرافی ،برای تشخیص وجود حاملگی در رحم انجام می شود ،گاهی در مواردی حاملگی خارج از رحم دیده می شود . در مادرانی که بنا به تشخیص پزشک مشکوک به سقط می باشند و یا گاهی لکه بینی دارند اطلاعت بیشتر دربارهسونوگرافی بارداری[…]