آموزش مسائل جنسی به کودکان

آموزش مسائل جنسی به کودکان صحبت در خصوص مسائل جنسی در محیط امن و دوستانه خانواده یکی از مسئولیت های مهم والدین در تربیت کودکان می باشد. والدین بایستی پاسخ گوی سوالات جنسی کودکان خود باشند. هیچ وقت صحبت در خصوص مسائل جنسی زود نیست بلكه نحوه بيان آن در سنين مختلف اهميت دارد. این اطلاعت بیشتر دربارهآموزش مسائل جنسی به کودکان[…]